tài liệu luật dân sự

tài liệu luật dân sự

danh sách tài liệu tham khảo tài liệu luật dân sự 1
Giáo trình, bài giảng

1. Tập bài giảng của Tổ bộ môn Luật dân sự, Khoa luật dân sự, Trường Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh: Những quy định chung của pháp luật dân sự và Tài sản-Thừa kế.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự, Tập I và II, Nxb. CAND, Hà Nội.

3. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb. CAND.

4. Học viện tư pháp, Giáo trình luật dân sự, Nxb. Công an nhân dân, 2007.

Sách

1. Nguyễn Mạnh Bách, Luật dân sự Việt Nam lược khảo. Nxb. CTQG, Hà Nội, 2004.

2. Bùi Tường Chiểu, Dân Luật, Nxb. Luật khoa Đại học Sài Gòn, Sài Gòn, 1973

3. Đỗ Văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam – Bản án và bình luận bản án, Nxb. CTQG, 2009.

4. Nguyễn Ngọc Điện, Một số suy nghĩ về thừa kế trong Bộ luật Dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1999.

5. Nguyễn Ngọc Điện, Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, NXB. CTQG, 2010.

6. Vũ Văn Hiền, Chế độ tài sản trong gia đình Việt Nam, Tập 2 Di Sản, Nxb. Khai Trí, Sài Gòn, 1960.

7. Hoàng Thế Liên (chủ biên), Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1998.

8. Hoàng Thế Liên – Nguyễn Đức Giao (Cb), Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam, Tập I, Nxb. Chính trị – Quốc gia, Hà Nội, 2001.

9. Hoàng Thế Liên – Nguyễn Đức Giao (Cb), Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam, Tập III, Nxb. Chính trị – Quốc gia, Hà Nội. 2001.

10. Hoàng Thế Liên (chủ biên), Bình luận khoa học BLDS năm 2005 Tập I, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2008.

11. Hoàng Thế Liên (chủ biên), Bình luận khoa học BLDS năm 2005 Tập III, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2009.

12. Lê Vương Long, Những vấn đề lý luận về quan hệ pháp luật, Nxb. Tư Pháp, 2006.

13. Nguyễn Đình Lộc, Phân tích những quy định chung của BLDS từ Điều 1 đến Điều 171, Nxb. CTQG, Hà Nội 2001.

14. Tưởng Duy Lượng, Bình luận một số án dân sự và hôn nhân và gia đình, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2001.

15. Tưởng Duy Lượng, Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử, Nxb. Chính trị quốc gia, năm 2009.

16. Vũ Văn Mẫu, Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử, Quyển thứ hai, Sài gòn 1975.

17. Vũ Văn Mẫu, Dân luật lược giảng, quyển I, Nxb. Luật khoa Đại học Sài Gòn, Sài Gòn, 1972.

18. Vũ Văn Mẫu, Dân luật khái luận, Nxb. Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1958.

19. Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết và Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân sự Việt Nam, NXB. Đại học quốc gia, 2007.

20. Phùng Trung Tập, Luật thừa kế Việt Nam, Nxb. Hà Nội, 2008.

21. Lê Quang Thành, Luật thừa kế, Nxb. Lao Động, năm 2010.

22. Đinh Trung Tụng (chủ biên), Bình luận những nội dung mới của BLDS năm 2005, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

23. Phạm Văn Tuyết, Thừa kế-Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng, Nxb. CTQG 2007.

24. Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao năm 2003 – 2004, (quyển 1 và 2), năm 2006 ; Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao năm 2005 – 2006, (quyển 1 và 2), năm 2008.

25. Viện khoa học xét xử, So sánh BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005. Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

26. Nhà pháp luật Việt – Pháp, Tham luận Hội thảo kỷ niệm 200 năm BLDS Pháp năm 1804 – 2004, Hà Nội, năm 2004.

27. Khoa Luật dân sự, Kỷ yếu hội thảo về những điểm mới của BLDS 2005, năm 2005.
Văn bản quy phạm pháp luật

1. Bộ luật dân sự năm 2005 và Nghị quyết của Quốc hội số 45/2005/QH11 ngày 14-6-2005 về việc thi hành BLDS.

2. Luật về hợp tác xã năm 2003.

3. Luật giao dịch điện tử năm 2005.

4. Luật doanh nghiệp năm 2005.

5. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006.

6. Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.

7. Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và họat động của tổ hợp tác.

8. Nghị định 88/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/08/2008 về xác định lại giới tính.

Bài viết đăng trên báo tạp chí

1. Đỗ Thành Công, Quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 15 tháng 8 năm 2010;

2. Ngô Huy Cương, Những bất cập về khái niệm tài sản, phân loại tài sản của Bộ luật Dân sự 2005 và định hướng cải cách, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử, Nguồn: http://www.nclp.org.vn;

3. Nguyễn Việt Cường, Giám hộ, đại diện trong Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí nghề luật số 4/2006;

4. Lưu Tiến Dũng, Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC, Tạp chí Tòa án số 11/2005;

5. Lưu Tiến Dũng, Mối quan hệ giữa thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp thương mại, Tạp chí Tòa án nhân dân số 22/2007;

6. Nguyễn Văn Dũng, Bàn về “Quyền của người đại diện của đương sự” Qui định tại Điều 243 BLTTDS, Tạp chí nghề luật số 4/2006;

7. Đỗ Văn Đại, Tòa án tối cao với vấn đề giải thích pháp luật dân sự ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 3 (số 6)/2008;

8. Đỗ Văn Đại, Trao đổi về bài: Một số vấn đề trao đổi về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung, Tạp chí tòa án nhân dân, số 15 tháng 8 năm 2010;

9. Đỗ Văn Đại – Lương Văn Lắm, Xử lý việc lấn chiếm tài sản người khác trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 4 (59) 2010;

10. Đỗ Văn Đại và Đào Thị Nguyệt, Hậu quả pháp lý của việc xác định lại giới tính trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí tòa án nhân dân, số 1/ 2011;

11. Nguyễn Ngọc Điện, Quyền chủ thể, đặc quyền và quyền ưu tiên, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – 4/2005;

12. Nguyễn Minh Đoan, Về cách thức giải thích pháp luật ở nước ta hiện nay, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 4/2003;

13. Phạm Hoàng Giang, Một số vấn đề về vai trò của án lệ đối với sự phát triển của pháp luật hợp đồng, Tạp chí Tòa án nhân dân, tháng 2-2007, số 3 ;

14. Nguyễn Ngọc Khánh, Thời hiệu khởi kiện trong Bộ luật dân sự, Tạp chí Kiểm sát số 6 (3)-2005;

15. Vân Hà, Quyền về tài sản và quyền thừa kế của người chưa thành niên, Tạp chí toà án nhân dân, số 4/1999;

16. Lê Hồng Hải, Xác định thời điểm chết trong trường hợp tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật dân sự, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 9/2004;

17. Nguyễn Hồng Hải, Một số vấn đề áp dụng phong tục, tập quán trong giải quyết các tranh chấp hôn nhân và gia đình, Tạp chí nghề luật năm 2003;

18. Võ Trí Hảo, Giải thích pháp luật và vai trò của Tòa án, Tạp chí Tòa án số 13/2005 ;

19. Bùi Đăng Hiếu, Khái niệm và phân loại Quyền nhân thân, Tạp chí Luật học tháng 7/2009;

20. Nguyễn Am Hiểu, Sửa đổi BLDS: cần chú ý tính hệ thống, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – tháng 3/2005;

21. Phan Huy Hồng, Lê Nết, Trách nhiệm tài sản của pháp nhân, hữu hạn hay vô hạn, Tạp chí khoa học pháp lý – 6/2005;

22. Bùi Minh Hồng, Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng trong pháp luật Cộng hoà Pháp và pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 11/2009;

23. Lê Minh Hùng, Về quyền nhân thân của cá nhân trong dự thảo BLDS sửa đổi, Tạp chí khoa học pháp lý – 2/2005;

24. Lê Minh Hùng, Thời hiệu khởi kiện thừa kế: những bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 9(9/2004);

25. Lê Minh Hùng, Bàn thêm về thời hiệu khởi kiện trong chế định quyền thừa kế, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 6/2004;

26. Lê Minh Hùng, Những điểm mới của BLDS 2005 về quyền thừa kế, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 06 tháng 12/2005;

27. Lê Minh Hùng, Địa vị pháp lý của hộ gia đình trong pháp luật dân sự, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – 4/2005;

28. Lê Minh Hùng, Một số bất cập trong việc thừa nhận quyền lập di chúc chung của vợ chồng, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 35, tháng 08/2006, tr. 28 – 37;

29. Lê Minh Hùng, Thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng theo qui định của BLDS 2005, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20, tháng 10/2009;

30. Lê Minh Hùng, Quyền từ chối nhận di sản theo qui định của BLDS 2005, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 6/2009;

31. Đỗ Văn Hữu và Đỗ Văn Đại, Hậu quả của việc hết thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Hiến kế lập pháp, số tháng 3/2006;

32. Lê Hương Lan, Quy định về các quyền nhân thân cơ bản của cá nhân trong BLDS 2005, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – 9/2005;

33. Ngô Quang Liễn, Những quy định mới, những điểm mới được bổ sung về quyền nhân thân trong BLDS năm 2005, Tạp chí kiểm sát, số 02/2006;

34. Tưởng Duy Lợi, Một vài vấn đề giám hộ, Tạp chí toà án nhân dân, số 20/2006;

35. Tưởng Duy Lượng, Một vài suy nghĩ về đại diện trong tố tụng dân sự, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4/2007;

36. Tưởng duy Lượng, Bàn về Điều kiện hình thức của giao dịch theo qui định của Bộ luật dân sự 2005, Tạp chí nghề luật số 5/2007;

37. Đoàn Đức Lương, Xác định thời điểm mở thừa kế khi giải quyết các trường hợp thừa kế, Tạp chí tòa án nhân dân, số 15 tháng 8 năm 2009;

38. Chu Đức Lưu, Tranh chấp dân sự hay lao động, Tạp chí toà án nhân dân, số 2/2000;

39. Phan Trung Lý, BLDS: quan điểm và nội dung sửa đổi, Tạp chí Nhà nước và pháp luật – 2/2005;

40. Nguyễn Đức Mai, Về vấn đề án lệ ở nước ta hiện nay, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 3/1998 ;

41. Nguyễn Đức Mai, Chế độ giám hộ đối với người chưa thành niên, Tạp chí toà án nhân dân, số 10/1999;

42. Nguyễn Hồng Nam,Vài ý về hộ gia đình: Một số sai sót của Tòa án các cấp khi giải quyết các vụ án liên quan đến sở hữu của hộ gia đình và những kiến nghị, Tạp chí tòa án nhân dân, số 16/2010;

43. Đoàn Năng, Mối quan hệ giữa BLDS với các luật chuyên ngành và giữa các luật chuyên ngành với nhau, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – 4/2005;

44. Lê Đình Nghị, Các quy định về cá nhân trong BLDS, Tạp chí luật học, số Đặc san 11/2003;

45. Trần Hồng Nguyên, Góp ý kiến vào dự thảo BLDS sửa đổi: Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – tháng 12/2004;

46. Nguyễn Minh Oanh, Pháp luật về tài sản của Philippines – so sánh với pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 12/2009;

47. Nguyễn Minh Oanh, Các loại tài sản trong luật dân sự Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 1/2009;

48. Nguyễn Như Phát, Cá nhân – chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 3/1998;

49. Đặng Quang Phương, Giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh là đòi hỏi tất yếu trong thi hành pháp luật, Tạp chí Tòa án số 7/2004;

50. Nguyễn Văn Phương, Giải quyết thừa kế cổ phần ngân hàng phải phù hợp với pháp luật và thực tiễn, Tạp chí ngân hàng số 14 năm 2009;

51. Nguyễn Xuân Quang, Một số vấn đề về tuyên bố cá nhân chết theo quy định của BLDS, Tạp chí khoa học pháp lý, số 2/2000;

52. Đinh Dũng Sỹ, Bàn về chủ thể của Luật Dân sự qua quy định về bảo hiểm tiền gửi của các cá nhân ở các tổ chức tín dụng, Tạp chí Nhà nước và pháp luật – 2/2005;

53. Phùng Trung Tập, Về quyền hiến bộ phận cơ thể hoặc hiến xác sau khi chết, Tạp chí Toà án nhân dân – 5/2005;

54. Đinh Văn Thanh, Về thời hạn và thời hiệu trong BLDS, Tạp chí luật học, số Đặc san 11/2003;

55. Phạm Văn Thiện, Về những quy định mới của BLDS 2005, Tạp chí Toà án nhân dân – 23/2006;

56. Đoàn Quang Thiệu, Kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, Tạp chí hoạt động khoa học, số 600, tháng 5/2009;

57. Đào Xuân Tiến, Ý kiến đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XI về dự thảo BLDS sửa đổi: Một số nội dung được các đại biểu quan tâm, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – tháng 11/2004;

58. Vũ Văn Tiếu, Bàn về di chúc thực tế, Tạp chí Toà án nhân dân 9/2010;

59. Đinh Công Trí, Cần phân biệt hộ khẩu thường trú và hộ gia đình, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2007;

60. Nguyễn Thanh Tú, Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Chế độ tài sản và chế độ trách nhiệm dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 5/2010;

61. Nguyễn Văn Tuấn, Xác định quyền sử dụng đất là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng – đôi điều trăn trở từ một vụ án, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 1/2010;

62. Trần Văn Tuân, Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp hợp đồng dân sự, Tạp chí toà án, số 11/1999;

63. Trần Văn Tuân, Một số ý kiến về việc giải quyết yêu cầu chia tài sản chung đối với di sản thừa kế đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế, Tạp chí tòa án nhân dân, số 14 tháng 7 năm 2010;

64. Phạm Văn Tuyết, Tuyên bố chết đối với cá nhân và giải quyết hậu quả khi họ còn sống trở về, Tạp chí luật học, số 2/2000;

65. Nguyễn Viết Tý, Mấy nét về luật dân sự và luật thương mại Việt Nam dưới chế độ cũ, Tạp chí luật học, số 3/2003;

66. Phạm Quang Vinh, Một số ý kiến trao đổi thêm về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung, Tạp chí tòa án nhân dân, số 15 tháng 8 năm 2010;

67. Hồ Bá Võ, Biển số xe mô tô, ô tô có được coi là tài sản?, Tạp chí Toà án nhân dân – số 7/2010;

68. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Quan hệ giữa BLDS sửa đổi với luật chuyên ngành: Riêng đến tận cùng, chung như có thể, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – 5/2005.

danh sách tài liệu tham khảo luật dân sự 2

Tài liệu tham khảo môn Luật dân sự II_theo học chế tín chỉ

I- Văn bản quy phạm pháp luật

Bộ luật dân sự năm 2005;

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010;

Luật Giao dịch điện tử năm 2005;

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000;

Luật nhà ở năm 2005 (sửa đổi,bổ sung năm 2009);

Nghị quyết của Quốc hội số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 về thi hành Bộ luật dân sự;

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009;

Luật SĐ, BS một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (2000) năm 2010;

Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991;

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm;

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 3/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước;

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, ngày 04 tháng 03 năm 2010 về bán đấu giá;

Nghị định số 83/2010 ngày 23/7/2010 về đăng kí giao dịch bảo đảm;

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

Nghị định 15/2011/NĐ-CP của Chính phủ về bảo lãnh của Chính phủ;

Nghị định 94/2011/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam;

Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Nghị định 04/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Nghị định 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Nghị định 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Nghị định 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vàng;

Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 8/7/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

II- Sách, giáo trình

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam, tập 2, Nxb. CAND, Hà Nội;

Học viện tư pháp, Giáo trình Luật dân sự, Nxb. Công an nhân dân, 2007;

Bộ tư pháp, Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của BLDS, Nxb. CTQG 1997;

Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế, Nxb. Tư pháp, 2007;

Lê Mai Anh, Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2004;

Nguyễn Mạnh Bách, Nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1998;

Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995;

Nguyễn Mạnh Bách, Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1997;

C. R Brahinsky, Đại cương về pháp luật hợp đồng, Nhà pháp luật Việt – Pháp, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2002;

Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam-Bản án và Bình luận bản án, Nxb. CTQG 2011 (tái bản lần thứ ba);

Đỗ Văn Đại, Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam, Bản án và bình luận bản án, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 2010;

Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ thành phố Hồ Chí Minh;

Nguyễn Ngọc Điện, Một số suy nghĩ về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt nam, Nxb. Trẻ TP. Hồ Chí Minh, 1999;

Hoàng Châu Giang, Một trăm mười câu hỏi và trả lời về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2006;

Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt Nam, Nxb. Tư pháp, 2007;

Phạm Duy Nghĩa, Chuyên khảo Luật kinh tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2004;

Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, năm 2005;

Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết và Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân sự Việt Nam, NXB. Đại học quốc gia, 2007;

Hoàng Ngọc Thiết, Tranh chấp từ hợp đồng xuất nhập khẩu-An lệ trọng tài và kinh nghiệm, NXB CTQG 2002;

Hoàng Trung Tiếu, Hướng dẫn soạn thảo văn bản – Hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế: Văn bản mới nhất, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh;

Lê Thị Bích Thọ, Hợp đồng kinh tế vô hiệu, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2004;

Đinh Trung Tụng (chủ biên), Bình luận những nội dung mới của BLDS, NXB. Tư pháp, 2005;

Tạ Thị Hồng Vân, Hướng dẫn pháp luật hợp đồng dân sự và cơ chế giải quyết tranh chấp trong BLTTDS, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2006;

Viện khoa học pháp lí, Bộ tư pháp, Pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại – Những điểm tương đồng và khác biệt (tài liệu hội thảo khoa học năm 2005);

VCCI và DANIDA, Cẩm nang hợp đồng thương mại, Hà Nội 2007;

Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao năm 2003 – 2004 (quyển 1 và 2) năm 2006; Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao năm 2005 – 2006 (quyển 1 và 2) năm 2008; Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình sự năm 2007-2009 (Quyển III) năm 2010.

III- Bài viết đăng trên tạp chí

Nguyễn Bình An, “Công chứng hợp đồng cho thuê nhà ở làm văn phòng của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 7 Tháng 4/2012;

Nguyễn Hải An, “Trách nhiệm liên đới của vợ và chồng đối với hợp đồng dân sự do một bên thực hiện”, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 6(số 12)/2006;

Nguyễn Hải An, “Xác định thời hạn chậm thực hiện nghĩa vụ đới với hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 14 Tháng 7/ 2012;

Phan Thị Hải Anh, “Vấn đề xác định thiệt hại trong bồi thường thiệt hai do tính mạng, sức khoẻ bị xâm hại”, Tạp chí toà án nhân dân, số 10/2004;

Phạm Kim Anh, “Bàn về nghĩa vụ hoàn trả tài sản do được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 3/2000;

Phạm Kim Anh, ”Khái niệm lỗi trong trách nhiệm dân sự”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 3/2003;

Phạm Kim Anh, “Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện các tổ chức khác trực tiếp quản lý trong pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2008;

Phạm Kim Anh, “Trách nhiệm dân sự và chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong BLDS 2005-Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2009;

Vũ Thị Lan Anh, “Pháp luật về hợp đồng Hoa kỳ và những điểm khác biệt cơ bản so với pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 12 năm 2010;

Phan Thông Anh, “Quyền tự do giao kết hợp đồng ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (208) tháng 12/2011;

Nguyễn Tuấn Anh, “Vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 12/2008;

Nguyễn Thị Vân Anh – Trần Quỳnh Anh, “Bản chất pháp lí của hợp đồng đại lí độc quyền”, Tạp chí Luật học số 123, tháng 8/2010;

Trần Việt Anh, “Bàn về khái niệm hợp đồng”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 4/2010.

Trần Việt Anh, “So sánh trách nhiệm dân sự trong hợp đồng và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4(276)/2011;

Nguyễn Xuân Anh, “Một số vấn đề đặt ra đối với quy định hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trong BLDS”, Tạp chí toà án nhân dân, số 12/2004;

Nguyễn Xuân Anh, “Một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam”, Tạp chí toà án nhân dân, số 4/2005;

Đỗ Minh Ánh, “Vấn đề sử đổi khái niệm mua bán hàng hóa quốc tế trong Luật thương mại để gia nhập Công ước của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”, Tạp chí Luật học số 9/2011;

Lương Khải Ân, “Vận dụng quy định của pháp luật về lãi suất để giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tại Tòa án”, Tạp chí Kiểm sát, số 12/2012;

Phạm Công Bảy, “Vấn đề hợp đồng lao động vô hiệu trong giải quyết các tranh chấp lao động tại tòa án”, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 2(số 3)/2004;

Phạm Công Bảy, “Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án nhân dân –từ pháp luật đến thực tiễn và một số kiến nghị”, Tạp chí Luật học, số 9/2009;

Trần Văn Biên, “Về chế định hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 9/2004;

Trần Văn Biên, “Chữ kí điện tử trong giai kết hợp đồng điện tử”, Tạp chí Luật học, Số 145, tháng 6/2012;

Trần Văn Biên, “Sự thoả thuận trong giao kết hợp đồng điện tử qua mạng Internet”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 270, tháng 10/2010;

Trần Văn Biên, “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết hợp đồng điện tử qua Internet”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 20 (181), tháng 10/2010;

Trần Văn Biên, “Đặc điểm của hợp đồng điện tử”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 289, tháng 5/2012;

Trần Văn Biên, “Pháp luật và hợp đồng điện tử”, Tạp chí Toà án nhân, số 20, tháng 10/2010;

Trần Văn Biên, « Những vấn đề pháp lý về giao kết hợp đồng điện tử », Tạp chí Tòa án nhân dân, số 1, tháng 1 năm 2007;

Trần Văn Biên, “Về khái niệm hợp đồng điện tử”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8/2010.

Nông Quốc Bình, “Sự mềm dẻo trong một số điều khoản của Công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”, Tạp chí Luật học số 4/2011;

Nông Quốc Bình, “Xác định pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Luật học số 2/2012;

Nguyễn Thanh Bình, “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vài nét về thực tiễn xét xử và kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí kiểm sát, số 5/2003;

Mai Bộ, « Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra », Tạp chí Tòa án nhân dân số 2/2003;

Nguyễn Văn Bường, “Hợp đồng ủy quyền – những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 08/2010;

Chu Thị Châu, “Tranh chấp đất đai hay tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 7-Tháng 4/2012;

Đỗ Văn Chính, “Hợp đồng vay tài sản và việc tính tiền lãi”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 5/tháng 3/ 2010;

Đỗ Văn Chỉnh, ”Tặng cho quyền sử dụng đất-thực tiễn và tồn tại”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 3/2008;

Đỗ Văn Chỉnh, ”Hợp đồng vay tài sản và việc tính tiền lãi”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 05/2010;

Nguyễn Tá Cơ – Trần Thị Diên, “Vấn đề rút ra từ công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại có liên quan đến hợp đồng tín dụng theo thủ tục giám đốc thẩm”, Tạp chí Kiểm sát, số 7, tháng 4/2012;

Đỗ Thành Công, “Nghĩa vụ hạn chế thiệt hại do vi phạm hợp đồng”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4/2010;

Ngô Huy Cương, “Nghĩa vụ dân sự và quan niệm nghĩa vụ dân sự ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 4/2008;

Ngô Huy Cương, “Hai cặp phân loại hợp đồng căn bản”, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, số 1/2009;

Ngô Huy Cương, “Khái quát về phân loại hợp đồng và khảo sát ý nghĩa của phân loại hợp đồng qua một cách phân loại cụ thể”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 10/2009;

Ngô Huy Cương, “Đề nghị giao kết hợp đồng theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5/2010;

Ngô Huy Cương, “Về yếu tố ưng thuận của hợp đồng”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 07 và 08/2010;

Ngô Huy Cương, “Đề nghị giao kết hợp đồng theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 265, tháng 5/2010;

Nguyễn Mạnh Cường, “Hợp đồng mua bán tài sản theo qui trình bán đấu giá”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 274, tháng 2/2011;

Nguyễn Văn Cường, “Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ các quy định về hình thức”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 1/2002;

Nguyễn Văn Cường, “Một vài ý kiến về những quy định trong Bộ luật dân sự liên quan đến hợp đồng thuê tài sản”, Tạp chí toà án nhân dân, số 12/2002;

Nguyễn Văn Cường, “Một số vướng mắc trong việc áp dụng các văn bản pháp luật về việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu”, Tạp chí toà án nhân dân số 12/2004;

Nguyễn Văn Cường, “Khuyến nghị sửa đổi một số điều về giao dịch dân sự được quy định trong BLDS 2005”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 15/2009;

Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thị Thu Hồng, “Một số khuyến nghị sửa đổi BLDS về trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng dân sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 07/2010;

Đặng Văn Dùng, ”Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 627 BLDS”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 7/1998;

Đặng Văn Dũng, “Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo Điều 627 Bộ luật dân sự”, Tạp chí toà án nhân dân, số 7/1998;

Trần Văn Duy và Nguyễn Hương Lan, “Vướng mắc trong giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản và một số kiến nghị”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 24(209) Tháng 12/2011;

Lưu Bình Dương, « Bàn về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu trong luật dân sự Việt Nam », Tạp chí Kiểm sát số 5/2003;

Kiều Dương, “Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện trong quan hệ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7/2010;

Trần Ngọc Dương, “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật dân sự của Cộng Hòa Pháp”, Tạp chí Luật học, số 1/2009;

Đỗ Văn Đại, “Vấn đề huỷ bỏ, đình chỉ hợp đồng do vi phạm”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 9/2004;

Đỗ Văn Đại, “Về điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong BLDS Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, tháng 1/2005;

Đỗ Văn Đại, “Điều khoản về pháp luật áp dụng cho hợp đồng”, Tạp chí kiểm sát, số 2/2005;

Đỗ Văn Đại, “Nội dung của hợp đồng trong giao dịch dân sự”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 1/2006;

Đỗ Văn Đại, “Hậu quả của hết thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 3/2006;

Đỗ Văn Đại, “Thực hiện hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2006;

Đỗ Văn Đại, ”Một số khía cạnh pháp lý quan trọng từ một tranh chấp hợp đồng thuê tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 10-2006 (số 19);

Đỗ Văn Đại, “Hợp đồng không thể thực hiện do yếu tố khách quan“, Tạp chí Tòa án nhân dân số 4/2007;

Đỗ Văn Đại, “Phạt vi phạm hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam”, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 10 (số 19)/2007;

Đỗ Văn Đại, « Nghĩa vụ thông tin trong pháp luật hợp đồng Việt Nam », Tạp chí Nhà nước và pháp luật, tháng 11/2007;

Đỗ Văn Đại, “Giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng và đồng thừa kế”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 21/2007;

Đỗ Văn Đại, ”Chuyển giao nghĩa vụ trong pháp luật thực định Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (1/2008);

Đỗ Văn Đại, “Bồi thường chi phí đi lại dự lễ tang”, Tạp chí toà án nhân dân, số 15/2008;

Đỗ Văn Đại, ”Hợp đồng vi phạm điều cấm ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2009;

Đỗ Văn Đại, ”Nhầm lẫn trong chế định hợp đồng: những bất cập và hướng sửa đổi BLDS”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22 và 23/2009;

Đỗ Văn Đại, ”Lãi suất trần cho vay: Kinh nghiệm nước ngoài và hướng sửa đổi BLDS”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15/2010;

Đỗ Văn Đại, ”Hoãn do không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 08/2010;

Đỗ Văn Đại, ”Lỗi, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?”, Tạp chí Khoa học pháp lý Số 2 (57)/2010;

Đỗ Văn Đại, ”Hoàn cảnh pháp lý của người bảo lãnh khi người được bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản”, Tạp chí Khoa học pháp lý Số 60/2010;

Đỗ Văn Đại và Lê Thị Mận, ”Khái niệm và hệ quả pháp lý của hôn nhân thực tế”, Tạp chí Khoa học pháp lý Số 1 (62)/2011;

Đỗ Văn Đại và Nguyễn Trương Tín, ”Tự do báo chí và việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân”, Tạp chí Khoa học pháp lý Số 3 (64)/2011;

Đỗ Văn Đại, Hoàng Thị Minh Tâm, “Lao động nước ngoài không có giấy phép: Giá trị pháp lý của hợp đồng và vấn đề bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra”, Tạp chí Khoa học pháp lí số 4 (65)/2011;

Đỗ Văn Đại & Nguyễn Trường Tín, “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước trong lĩnh vực tố tụng và thi hành án dân sự”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 1/2012;

Đỗ Văn Đại & Nguyễn Thị Hoài Trâm, “Bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2012;

Đỗ Văn Đại – Lê Thị Diễm Phương, “Về khái niệm và giảm mức phạt vi phạm hợp đồng”, Tạp chí Khoa học pháp lí số 3 (70), tháng 6/2012;

Phạm Văn Đàm, “Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng và những vướng mắc khi công chứng hợp đồng bảo đảm”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1(285)/2012;

Nguyễn Ngọc Điện, “Hoàn thiện chế độ pháp lý về xác lập hợp đồng”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19/2009;

Châu Thị Điệp, “Cách tính lãi suất trong hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 5 (số 9)/2005;

Đào Mộng Điệp, “Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong pháp luật lao động”, Tạp chí Luật học, số 10/2011;

Trương Thanh Đức, ”Những điều không thể về giao dịch đảm bảo”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24/2009;

Đỗ Văn Đương, “Một số vấn đề cần chú ý trong việc nhận thức về việc bồi thường cho người bị oan sai trong tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 16/2005;

Phạm Hoàng Giang, “Ảnh hưởng của điều kiện hình thức hợp đống đến hiệu lực hợp đồng”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3/2007;

Phạm Hoàng Giang, “Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 10/2006;

Bùi Đức Giang, “Pháp luật về thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực trong thủ tục phá sản”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8 năm 2012;

Lê Kim Giang, “Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh viễn thông tại Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Số 14, tháng 7/2009;

Nguyễn Đức Giao, “Vị trí, vai trò của chế định hợp đồng trong BLDS Việt Nam”, in Thông tin khoa học pháp lý, Chuyên đề Nghiên cứu so sánh pháp luật về hợp đồng giữa Việt Nam và Nhật Bản, Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 2000;

Đỗ Đức Hồng Hà- Nguyễn Ngọc Linh, “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng trong các văn bản pháp luật chuyên ngành”, Nghiên cứu lập pháp số 16 (224)/ tháng 8/2012.

Lê Thu Hà, “Cách tính lãi suất và lãi suất nợ quá hạn trong hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 6/2001;

Nguyễn Thị Hạnh, “Về việc xác định tư cách tham gia tố tụng của người chưa thành niên trong giải quyết vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 24 Tháng 12/2011;

Trần Hoàng Hải, Nguyễn Thị Hoa Tâm, “Một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về chấm dứt hợp đồng lao động”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2 (69), tháng 4/2012;

Võ Trí Hào, “Bản chất pháp lý của hợp đồng hiến pháp Cộng hòa Pháp”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 6(214)/Tháng 3/2012;

Nguyễn Minh Hằng – Nguyễn Thuỳ Trang, “Một số vướng mắc từ việc áp dụng chế định đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng”, Tạp chí Kiểm sát, số 6, 3/2011;

Trần Đình Hảo, “Về các biện pháp bải đảm thực hiện nghĩa vụ dân sụ trong Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 4/2005;

Dương Quỳnh Hoa, “Xác định thiệt hại trong bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 03/2006;

Nguyễn Văn Hồng và Kiều Thành Nghĩa, “Liên đới bồi thường thiệt hại”, Tạp chí toà an nhân dân, số 10/1999;

Trần Thị Thu Hiền, “Bàn về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay”, Tạp chí Kiểm sát VKSNDTC số 7/2012;

Lê Thị Hiền, “Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 3/1998;

Nguyễn Am Hiểu, “Một số vấn đề liên quan đến việc sửa đổi pháp luật Việt Nam về hợp đồng”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 04/2004;

Phan Chí Hiếu, “Hoàn thiện chế định hợp đồng”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 4/2005;

Bùi Đăng Hiếu, “Giao dịch dân sự vô hiệu tuyệt đối và vô hiệu tương đối”, Tạp chí Luật học số 5/2001

Bùi Đăng Hiếu, “Sửa đổi quy định về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự”, Tạp chí luật học, số đặc san tháng 11/2003;

Bùi Đăng Hiếu, “Tính chất đền bù của hợp đồng dân sự”, Tạp chí luật học, số 11/2006;

Bùi Kim Hiếu, “Điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra”, Tạp chí Toà án nhân dân Kỳ II Tháng 6 – 2009;

Nguyễn Vũ Hoàng – Hà Việt Hưng, “Về hợp đồng thuê tàu chuyến trong hàng hải quốc tế”, Tạp chí Luật học số 3 (142) -3/2012;

Lương Thị Hợp, “Một số vấn đề về “điều kiện” trong hợp đồng tặng cho tài sản và trong di chúc”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 14 Tháng 7/ 2012;

Hoàng Công Huấn, “Xác định thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại cho người bị oan theo Nghị định số 388”, Tạp chí kiểm sát, số 16/2005;

Trần Thị Huệ, “Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép”, Tạp chí luật học, số 6/2001;

Trần Thị Huệ, “Cần sửa đổi, bổ sung chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Tạp chí luật học, số đặc san tháng 11/2003;

Vũ Mạnh Hùng, “Về nghĩa vụ trả nợ của bên vay trong hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 7/1997;

Lê Minh Hùng, “Ảnh hưởng của yếu tố hình thức đối với hợp đồng”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 01/2009;

Lê Minh Hùng, “Về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng theo quy định tại Điều 405 BLDS 2005”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 06/2009;

Lê Minh Hùng, “Điều khoản điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi trong pháp luật nước ngoài và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6/2009;

Đỗ Thanh Huyền, “Bồi thường tổn thất về tinh thần”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 11/2004;

Trần Hữu Huỳnh, “Một số vấn đề hợp đồng vô hiệu trong pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 5/2003;

Tú Hưng, “Kiện công nhận hợp đồng: thụ lý hay không”, Tạp chí pháp luật số ngày 9/08/2010;

Trịnh Duy Hưng, “Một số ý kiến về việc thực hiện yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch doanh nghiệp”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề Tháng 2/2010;

Võ Thị Mỹ Hương, “Pháp luật về bảo đảm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật môi trường ở Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1(285)-2012;

Phan Thị Vân Hương, “Công chứng, chứng thực trong hợp đồng mua bán Nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 6 Tháng 3/2012;

Phan Thị Vân Hương, “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở vô hiệu do vi phạm hình thức”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 18 Tháng 9/2011;

Minh Hương, “Một số vấn đề cần trao đổi trong cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng ở Quảng Bình”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 8/1997;

Phan Như Hương, “Về hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí toà án nhân dân, số 4/2000;

Nguyễn Thị Hương, “Việc tranh chấp hợp đồng vay nợ có đối tượng là ngoại tệ”, Tạp chí toà án nhân dân, số 2/2000;

Thu Hương, “Hành trình mười tám năm của một vụ mua bán nhà và việc áp dụng Nghị quyết số 58”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 11/1999;

Đỗ Văn Hữu, ”Vi phạm hình thức có là căn cứ để xác định hợp đồng vô hiệu ?”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp_Số HKLP tháng 3/2008;

Nguyễn Ngọc Khánh, “Những điểm mới cơ bản về hợp đồng trong BLDS năm 2005”, Tạp chí kiểm sát, số 2/2006;

Nguyễn Ngọc Khánh, “Những khiếm khuyết của sự thống nhất ý chí trong quan hệ hợp đồng”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 11/2008;

Nguyễn Ngọc Khánh, “Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba”, Tạp chí Toà án nhân dân số 10, tháng 5/2011;

Nguyễn Minh Khuê, “Một số vấn đề giao dịch dân sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 3/2001;

Duy Kiên, “Giấy uỷ quyền hay là giấy cho tài sản”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 2/2000;

Tô Quốc Kỳ, “Bồi thường thiệt hại về tinh thần trong Bộ luật dân sự”, Tạp chí toà án nhân dân, số 10/1999;

Phạm Công Lạc, “Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng”, Báo Pháp luật chuyên đề số 1/tháng 11 năm 2004;

Trần Thùy Lâm, “Những vấn đề cần sữa đổi về luật hợp đồng trong Bộ luật lao động”, Tạp chí luật học số 9/2009;

Nguyễn Thị Ngọc Linh, “Phương hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 286, tháng 2/2012;

Nguyễn Thị Loan, “Một số vấn đề về hợp đồng mua bán tài sản thuộc quyền sở hữu của vợ chồng”, Tạp chí Luật học số 147, tháng 8/2012;

Vũ Thành Long, “Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm hại theo Điều 614 Bộ luật dân sự”, Tạp chí kiểm sát, số 7/1999;

Vũ Thành Long, “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm hại”, Tạp chí toà án nhân dân, số 8/1999;

Vũ Thành Long, ”Các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cần sửa đổi, bổ sung”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 3/2005;

Tiến Long, “Một số ý kiến về đền bù thiệt hại cho công dân do hoạt động tố tụng gây ra”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 03/1999;

Tiến Long, “Cách tính bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khoẻ bị xâm hại”, Tạp chí toà án nhân dân, số 10/2004;

Tiến Long, “Một số ý kiến về đền bù thiệt hại cho công dân do hoạt động tố tụng gây ra”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 03/1999;

Đoàn Đức Lương, “Những bất cập về thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng có đối tượng là bất động sản”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp số 5(213)/Tháng 3/2012;

Mễ Lương, “Xu thế hình thành và phát triển của luật hợp đồng Trung Quốc”, Tạp chí luật học, số11/2009.

Tưởng Duy Lượng, “Nguyên tắc tính mức bồi thường do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm hại”, Tạp chí toà án nhân dân, số 4/2003;

Tưởng Duy Lượng, “Một vài suy nghĩ về những quy định chung trong phần chuyển quyền sử dụng đất, thẩm quyền giải quyết và hướng xử lí một vài tranh chấp chuyển quyền sử dụng đất được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005”, Tạp chí toà án nhân dân, số 23, 24/2006;

Tưởng Duy Lượng, “Những khó khăn, vướng mắc khi xác định đã cho hay chưa cho trong trường hợp các con ra ở riêng bố mẹ có giao một số tài sản cho con sử dụng – Một số kiến nghị về hướng giải quyết”, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 4/2007;

Tưởng Duy Lượng, « Một số vấn đề về hụi, họ, biêu, phường », Tạp chí Tòa án nhân dân số 9/2007;

Thanh Lưu – Ái Nhân, “Gỡ vướng BLDS: khi nào hợp đồng vô hiệu”, Tạp chí pháp luật, ngày 19/12/2009.

Nguyễn Thị Mai, “Những quy định mới, những điểm mới được bổ sung về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2005”, Tạp chí kiểm sát, số 02/2006;

Lê Thị Mận, “Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng: vướng mắc và hướng hoàn thiện”, Tạp chí Toà án nhân dân số 12, tháng 6/2011;

Phan Hoài Nam, “Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với tranh chấp về hợp đồng có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí khoa học pháp lý số 3 (70), tháng 6/2012;

Nguyễn Hoà Nam, “Các trường hợp được bồi thường thiệt hại và các trường hợp không được bồi thường thiệt hại quy định trong Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH 11”, Tạp chí kiểm sát, số 16/2005;

Nguyễn Hồng Nam, “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”, Tạp chí toà án. nhân dân, số 12/2004;

Lê Nết, “Góp ý dự thảo BLDS (sửa đổi) về điều khoản miễn trừ trách nhiệm và hạn chế quyền lợi trong hợp đồng”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2(27)/2005;

Lê Nết, “Cải tổ hợp đồng và sự ra đời của Bộ nguyên tắc hợp đồng Châu Á”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2010;

Nguyễn Thị Hằng Nga, “Về việc áp dụng chế tài phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại vào thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động thương mại”, Tạp chí Tòa án tháng 5/2006;

Lê Thị Thuý Nga, “Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 7/2005;

Trần Thị Ngân, “Xác định hợp đồng đặt cọc có hiệu lực hay vô hiệu”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 14/2009;

Trần Minh Ngọc, “Luật áp dụng đối với nội dung tranh chấp từ hợp đồng trong trọng tài thương mại quốc tế”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 11/2009.

Lê Phước Ngưỡng, “Tìm hiểu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra”, Tạp chí kiểm sát, số 1/2005;

Nguyễn Thị Hương Nhu, ”Bàn về mối quan hệ giữa biện pháp bảo đảm và nghĩa vụ được bào đảm”, Tạp chí luật học số 5/2005;

Doãn Hồng Nhung, “Về bản chất pháp lí của hợp đồng thuê mua ở Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7/2009;

Ngô Hồng Nhung, “Vướng mắc khi chuyển quyền sở hữu đối với tài sản bán đấu giá”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 10/1999;

Nguyễn Thị Hồng Nhung, “Pháp luật về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong bất động sản ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học số 12/2011;

Nguyễn Thị Hồng Nhung, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 285, tháng 1/2012;

Nguyễn Nông, “Một số vấn đề về bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 16/2005;

Nguyễn Minh Oanh, “Cần sửa đổi một số quy định về hợp đồng vay tài sản trong Bộ luật dân sự năm 1995”, Tạp chí luật học số đặc san tháng 11/2003;

Nguyễn Văn Phái, Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng trong BLDS, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24(185)/Tháng 12/2010;

Nguyễn Văn Phái, “Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trong BLDS năm 2005”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 9(194)/Tháng 5/2011;

Phan Tấn Pháp, “Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 6/2002;

Đỗ Thành Công, “Nghĩa vụ hạn chế thiệt hại do vi phạm hợp đồng”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 4(59) năm 2010;

Đinh Mai Phương, “Thực tiễn áp dụng những quy định của BLDS về hợp đồng dân sự”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số chuyền đề Pháp luật và hội nhập 11/2001;

Nguyễn Thị Hoài Phương, “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự của nhà nước ở Việt Nam – nhìn từ góc độ bảo đảm quyền con người”, Tạp chí Khoa học pháp lí số 2 (57), tháng 4/2010;

Thanh Quang, “Rắc rối từ 1 bản hợp đồng”, Tạp chí pháp luật số ngày 14/10/2009;

Nguyễn Xuân Quang, “Một số vấn đề về tuyên bố cá nhân chết theo quy định của Bộ luật dân sự”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 2/2000;

Nguyễn Xuân Quang, “Trách nhiệm dân sự theo Điều 302 Bộ luật dân sự”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 4/2000;

Nguyễn Xuân Quang, “Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 3/2011;

Lê Kim Quế, « Hợp đồng dân sự vô hiệu và giá trị của hợp đồng dân sự với người thứ ba », Tạp chí Tòa án tháng 1/2006 (số 2);

Mai Hồng Quỳ, “Một số vấn đề về tự do kinh doanh và tự do hợp đồng ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2 (69), tháng 4/2012;

Nguyễn Như Quỳnh, “Quy định về thế chấp quyền sử dụng đất – những bất cập và đề xuất hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số chuyên đề tháng 3/2003;

Nguyễn Như Quỳnh, « Xử lý hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu », Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tháng 3/2005;

Nguyễn Viết Sách, “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc công an nhân dân gây ra”, Tạp chí kiểm sát, số 16/2005;

Hoàng Sáng, “Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 8/1998;

Dương Anh Sơn, “Thoả thuận hạn chế hay miễn trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 03/2005;

Dương Anh Sơn và Lê Thị Bích Thọ, “Một số ý kiến về phạt vi phạm do vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1(26)/2005;

Dương Anh Sơn, “Các quy định của BLDS năm 2005 về chào hàng và chấp nhận chào hàng-Nhìn từ góc độ luật học so sánh”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6(37)/2006;

Dương Anh Sơn, “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với vi phạm hợp đồng khi chưa đến hạn thực hiện nghĩa vụ”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 4/2006;

Dương Anh Sơn và Nguyễn Ngọc Sơn, “Tác động của các hình thức lỗi đến việc xác định trách nhiệm hợp đồng nhìn từ góc độ trung thực và thiện chí”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 1(38)/2007;

Dương Anh Sơn, “Bản Chất hợp đồng tặng cho”, Tạp chí Khoa học pháp lí, số 04/2008;

Dương Anh Sơn và Nguyễn Xuân Quang, ”Luật bồi thường Nhà nước: Một số ý kiến về phạm vi điều chỉnh và thủ tục bồi thường”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2008;

Lê Văn Sua, “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai?”, Tạp chí toà án nhân dân, số 5/2003;

Lê Văn Sua, “Vài suy nghĩ về điều 621 BLDS”, Tạp chí Tòa án số 11/2004;

Đinh Dũng Sỹ, “Bàn về chủ thể của luật dân sự qua quy định về bảo hiểm tiền gửi của cá nhân ở các tổ chức tín dụng”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 02/2005;

Đinh Trọng Tài, “Thừa kế, mua bán hay cho ở nhờ”, Tạp chí toà án nhân dân, số 6/2000;

Nguyễn Thị Hoa Tâm, “Về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8/2009;

Phùng Trung Tập, “Nghĩa vụ của người thực hiện công việc không có uỷ quyền”, Tạp chí luật học, số 2/1996;

Phùng Trung Tập, “Yếu tố lỗi trong trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Tạp chí luật học, số 5/1997;

Phùng Trung Tập, “Khi nào một hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự?”, Tạp chí Luật học, số 2/2004;

Phùng Trung Tập, “Bàn về lỗi – Một điều kiện xác định trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng”, Đặc san nghề luật, số 8/2004;

Phùng Trung Tập, “Lỗi và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Tạp chí toà án, số 10/2004;

Phùng Trung Tập, “Cần hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 4/2005;

Phùng Trung Tập, “Nguyên tắc của luật dân sự cần được quy định trong Luật bồi thường nhà nước”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 8/2007;

Phùng Trung Tập, “Những giải pháp xây dựng Luật bồi thường nhà nước”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 9/2007;

Chu Đình Thắng, “Về kinh phí và phương thức chi trả bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 16/2005;

Trần Hồng Thanh, « Về chế định giao dịch dân sự vô hiệu trong BLDS năm 1995 », Tạp chí Kiếm sát 01/2005;

Đinh Văn Thanh, « Đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự », Tạp chí Luật học số 2/1999;

Hoàng Ngọc Thành, “Về trách nhiệm của toà án nhân dân đối với việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan”, Tạp chí kiểm sát, số 16/2005;

Trần Ngọc Thành, “Một số vấn đề về nguyên tắc bồi thường đầy đủ trong dân sự”, Tạp chí toà án nhân dân, số 02/2006;

Dương Quốc Thành, “Một số vấn đề về bảo lãnh trong hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí án nhân dân, số 12/2004;

Nguyễn Hồng Thao, “Pháp luật Việt Nam về giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ tàu”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 4/2004;

Trịnh Đình Thể, “Những bản án không thể thi hành được về trách nhiệm bồi thường thiệt hại”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 06/1999;

Lê Văn Thiệp, “Thực trạng và một số giải pháp khắc phục những kẻ hở khi áp dụng chế định uỷ quyền trong Bộ luật Dân sự hiện hành”, Tạp chí Kiểm sát số 5, tháng 3/2012;

Lê Thị Bích Thọ, “Một số vấn đề về đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định của BLDS”, Tạp chí Luật học, số 4/2001;

Lê Thị Bích Thọ, « Nhầm lẫn, yếu tố dẫn đến sự vô hiệu của hợp đồng », Tạp chí Tòa án nhân dân số 8/2001;

Mai Anh Thông, “Phân tích và giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 16/2005;

Nguyễn Thị Thục, “Một số điểm mới về hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2005”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 03/2006;

Hoàng Thị Thuỳ, “Trao đổi về việc “Huỷ giao dịch dân sự trái pháp luật” trong một vụ án cụ thể”, Tạp chí Kiểm sát số Xuân, tháng 1/2012;

Thanh Thuỷ, “Xác định thiệt hại do tính mạng bị xâm hại theo quy định của Bộ luật dân sự”, Tạp chí toà án nhân dân, số 10/2004;

Thanh Thủy, « Hậu quả pháp lý của hợp đồng vay tài sản bị vô hiệu một phần », Tạp chí Tòa án nhân dân số 12/2004;

Nguyễn Thị Thuỷ, “Một số vấn đề cơ bản về Luật bồi thường thiệt hại của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa”, Tạp chí kiểm sát, số 5/2003;

Phan Hữu Thư, “Bồi thường thiệt hại dân sự trong vụ án kinh tế”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 1/1999;

Nguyễn Thanh Tịnh, “Bồi thường thiệt hại trong hoạt động thi hành án”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 7/2005;

Hoàng Tuấn Trọng, “Chuyển yêu cầu bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm”, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 5 (số 10)/2005;

Nguyễn Thị Thiện Trí, “Hợp đồng làm việc của viên chức theo Luật Viên chức 2010”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 3(287) năm 2012;

Nguyễn Xuân Trọng – Trần Hoài Nam, “Vướng mắc về pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp khiếu nại về đất đai”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 16(177), tháng 8/2010.

Nguyễn Thị Hồng Trinh, “Nguyên tắc tự do chọn luật cho hợp đồng từ công ước Roma 1980 đến quy tắc Roma I và nhìn về Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 6, tháng 03/2010.

Trần Văn Trung, “Xác định hợp đồng đặt cọc có hiệu lực hay vô hiệu”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 05/2009;

Nguyễn Thanh Tú, “Bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 9/2005;

Nguyễn Thanh Tú, “Các hạn chế đối với người mua theo hợp đồng trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 275, tháng 3/2011;

Trần Văn Tuân, “Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp hợp đồng dân sự”, Tạp chí toà án nhân dân, số 11/1999;

Anh Tuấn, ”Giải quyết giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 9/1998;

Bành Quốc Tuấn, “Hoàn thiện quy định về quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1+2 (210 – 211) tháng1-2012;

Vũ Thanh Tuấn, “Quyết định về huỷ bỏ hợp đồng dân sự”, Tạp chí Toà án nhân dân số 21, tháng 11/2010;

Nguyễn Minh Tuấn, “Trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây ra”, Tạp chí luật học, số 5/1998;

Nguyễn Minh Tuấn, “Xung quanh vấn đề người bán tài sản trong bán đấu giá”, Tạp chí luật học, số1/1998;

Dương Xuân Tuấn, “Thực tiễn áp dụng các quy định của BLDS trong hoạt động xét xử và giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng dân sự về hình thức của hợp đồng”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 11/1998;

Nguyễn Văn Tùng, “Việc uỷ quyền tham gia tố tụng”, Tạp chí toà án nhân dân, số 2/2000;

Phạm Văn Tuyết, “Bàn về việc bảo lãnh”, Tạp chí luật học, số1/1999;

Phạm Văn Tuyết, “Bàn về điều kiện của người thừa kế”, Tạp chí dân chủ và pháp luật số 1/2003;

Phạm Văn Tuyết, “Hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá (hợp đồng giao dịch) nhìn từ góc độ luật dân sự”, Tạp chí luật học, số 5/2006;

Phạm Văn Tuyết, “Về sự tương đồng và khác biệt giữa nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự”, Tạp chí luật học, số 10/2006;

Phạm Văn Tuyết, “Các thời điểm trong hợp đồng dân sự”, Tạp chí Luật học số 5/2011;

Nguyễn Văn Vân, “Hợp đồng theo mẫu và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 4/2000;

Nguyễn Thị Thu Vân & Trần Thị Thu Hà, “Hợp đồng Repo chứng khoáng và việc sửa đổi chế định hợp đồng chuộc lại tài sản trong BLDS 2005”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (197) tháng 6/2011;

Trịnh Tiến Việt, “Trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng trong vụ án tai nạn giai thông”, Tạp chí toà án nhân dân, số 2/2000;

Nguyễn Thị Kim Vinh, “Phân biệt hợp đồng kinh tề và hợp đồng dân sự”, Tạp chí toà án nhân dân, số 4/1999;

Quách Thành Vinh, ”Một số nhận xét và chú ý đối với việc bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 11/2004;

Nguyễn Thanh Xuân, “Giấy bán, cho, tặng xe không thể xem là hợp đồng”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề Pháp luật về giao dịch bảo đảm tháng 8/2012;

Hoàng Thị Hải Yến, “Bàn về khái niệm lỗi trong trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 7-Tháng 4/2012;

Vũ Thị Hồng Yến,” Thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng vay tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của BLDS 2005”, Tạp chí Luật học số 04/2010;

Gary Chan Kok Yew, “So sánh pháp luật về trách nhiệm ngoài hợp đồng và lỗi (tort) của Singapore và Việt Nam”, Tạp chí khoa học pháp lý số 6 (67)/2011.

Tài liệu luật dân sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *